Herroepingsrecht

Informatie over de herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons Yieldo-Amsterdam, support@yieldo-amsterdam.nl. via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons van de herroeping van de overeenkomst op de hoogte hebt gesteld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Modelformulier voor herroeping

(Als je de overeenkomst wilt herroepen, kun je dit formulier invullen en terugzenden.)

Aan: [Naam van jouw bedrijf], [Adres van jouw bedrijf], [E-mailadres van jouw klantenservice], [Telefoonnummer van jouw klantenservice]

Ik/Wij () deel/delen () je hierbij mede dat ik/wij () mijn/onze () overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen ()

Besteld op ()/Ontvangen op ()

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.